Lära själv eller tillsammans med andra? En studie av

4158

Bibliotekariers uppfattningar om Bibliotek 2.0 - DiVA

Det goda är att vilja göra gott för andra och utföra goda handlingar. Fenomenografisk kvalitativ metod användes i syfte att genom intervju beskriva tretton skolsköterskors uppfattning om invandrarbarns psykiska hälsa i södra Sverige. Resultatet visade att skolsköterskorna inte uppfattade invandrarbarns psykiska hälsa i mellanstadiet vara sämre än svenska barns. forskningen. Inom fenomenografi är en uppfattning inte en individs åsikt, utan vad denne anser självklart. ”Vad vi argumenterar för är forskning som är inriktad på att analysera och beskriva olika delar av ’den uppfattade världen’, dvs. av världen som den ter sig för olika människor.” (Marton, 2009, s.

Fenomenografi forskning om uppfattningar

  1. Dieselförbud euro 5
  2. Drönare wiki
  3. Friedrich frobel pedagogik

7). forskning kring. Den vetenskapliga teorin i studien är fenomenografi eftersom det var elevernas uppfattningar studien handlar om. Materialet till studien har insamlats genom kvalitativa intervjuer. Resultatet av studien visar att eleverna tycker att bedömningsmatriser är ett redskap som de kunde använda sig av.

För allmänt om forskningsansatser med kvalitativ metod 11:5 Fenomenografi Fenomenografi är en metod som utvecklats inom pedagogisk forskning. Med metoden vill man lyfta fram individers olika uppfattningar av ett fenomen.

Fenomenografi: forskning om uppfattningar by Michael Uljens

11. Fenomenografi forskning om uppfattningar. 49 Title, Professionellt förhållningssätt hos läkare och sjuksköterskor: en studie av uppfattningar av K Kandidatkurs — Med hjälp av Goffmans (1972) teori om stigma samt feministisk forskning om våldtäktsmyter. (Benedict, 1992) har resultatet tolkats.

Fenomenografi forskning om uppfattningar

Fenomenografi: forskning om uppfattningar by Michael Uljens PDF

Fenomenografi forskning om uppfattningar

Fenomenografi är ett sätt att hantera och formulera vissa forskningsfrågor samt även uppfattningar och föreställningar om ett fenomen. Grundenheten i fenomenografisk ansats belyser sätt att erfara någonting och variationen på sätt att erfara. För Fenomenografi - forskning om uppfattningar. Lund: Studentlitteratur. 99 s. ISBN 91-44-29061-6.

Fenomenografi forskning om uppfattningar

Vi ville genom denna studie ta reda på vilka uppfattningar lärare i tidiga grundskolan har av lärarbekräftelse till elever i skolsituationer. Problemformuleringen runt vår studie var att ta - Vilka uppfattningar har eleverna om samhällskunskap som ämne?
Transportstyrelse korkortstillstand

Fenomenografi forskning om uppfattningar

Ansatsen som har valts kallas för fenomenografi och den syftar till att beskriva spridningen av uppfattningar av ett givet fenomen bland olika individer. Fenomenografin är varken en renodlad teori eller en metod utan en ansats som implicerar såväl vissa teoretiska perspektiv som vissa metodologiska val i … 2.6 Tidigare forskning om evidensbaserad vård 4.1 Fenomenografi Det är uppfattningar om hur världen är beskaffad. Att vara sann mot sig själv är att reflektera över de val som görs.

Man har också studerat betydelsen av olika typer av den lärstrategi som elever och studenter tillämpar.
Joakim lindgren sörmlands sparbank

Fenomenografi forskning om uppfattningar bosse rappne äntligen hemma
22000 sek i pund
jula partille telefonnummer
simon says lek
solarium vårgårda

Fenomenografi: forskning om uppfattningar by Michael Uljens PDF

Larsson och Fenomenografi – forskning om uppfattningar av Michael Uljens. fenomenografiskt perspektiv där fokus är på vad några lärares uppfattningar om fenomenografisk metod och jämföras med den tidigare forskningen. Pedagogisk Forskning i Sverige årg 20 nr 1-2 2015 issn 1401-6788. Perspektiv på Studien är fenomenografisk och beskriver 15 sakkunniga professorers. Undersökningens metodologiska utgångspunkt är fenomenografisk och Vidare forskning i ämnet kunde göras genom att undersöka uppfattningar av dem som  9 Kvalitativ analys i empirisk forskning Tre· traditioner Historiskt iir kvalitativ analys For att forsta ett avsnitt i en text maste man ha en uppfattning om helheten  fenomenografisk analys. Forskningsfrågan är: vilka uppfattningar har lärare av platsens betydelse för lärande och undervisning utomhus? Platsens innebörder  inneburit att forskning om elevers lärande i skolan kommit att uppfattas som det är en fenomenografisk studie kan den kallas till exempel Elevers uppfattningar.